Ogłoszenia

Obrazek - kredka

 

Brak  aktualnych ogłoszeń

 

Placówka Wsparcia Dziennego - zajęcia i formy wsparcia

Matematyka jest wszędzie

Zajęcia „Matematyka jest wszędzie” to dobra okazja do rozwijania zainteresowań i kompetencji matematycznych uczestników programu w sposób ciekawy i dający im satysfakcję. Nauka matematyki odbywa się tutaj poprzez odpowiednio dobrane gry i zabawy matematyczne.

Podczas tych zajęć wychowankowie utrwalają rozumienie trudnych, abstrakcyjnych pojęć matematycznych, zdobywają doświadczenia w zakresie spostrzegania liczb, działań matematycznych, figur geometrycznych oraz zdobywają umiejętności operowania nimi w sytuacjach zabawowo - zadaniowych. Proponowane gry i zabawy tworzą naturalne sytuacje, w których uczestnicy programu bardziej angażują się w to, co robią. Taka forma zajęć może być rozrywką, co jest przeciwieństwem obowiązków szkolnych.

            Podczas zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, gry planszowe, zestawy konstrukcyjne, materiały plastyczne, tablet; zakupione ze środków projektowych

Lucyna Majka

Terapia pedagogiczna

W ramach zajęć z terapii pedagogicznej prowadzone są działania mające na celu:

 • Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej
 • Rozwijanie i usprawnianie procesów poznawczych: spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Podnoszenie sprawności grafomotorycznej
 • Usprawnianie techniki i tempa czytania oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • Doskonalenie i kształtowanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych
 • Utrwalanie zasad ortografii i gramatyki
 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych
 • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

 

Zajęcia prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godz. dla 45 dzieci Placówki Wsparcia Dziennego z terenu gminy Moszczenica. Zajęcia te odbywały się systematycznie, a uczniowie chętnie w nich uczestniczyli. Pracowałam w oparciu o dostępną dokumentację oraz obserwację dziecka w czasie zajęć. Przede wszystkim indywidualizowałam pracę z uczniem, dostosowując wymagania i metody pracy do jego możliwości. Monitorowałam przebieg i efektywność pracy każdego ucznia, ćwiczenia poprzedzałam krótką i jasną instrukcją. W pracy z uczniami skupiałam się na rozwoju najbardziej opóźnionych funkcji psychomotorycznych oraz na usprawnianiu tych funkcji. Podczas pracy terapeutycznej stymulowano ogólną sprawność intelektualną, pobudzano do aktywnego myślenia. Zajęcia te wzmacniały i wydłużały koncentrację uwagi oraz wpływały na wzrost wiary dziecka we własne możliwości.

Na zajęciach stosowane są różnorodne metody aktywizujące, które mają pokazać dziecku że nauka nie musi być trudna, ale może być ciekawa i interesująca. Do zajęć wykorzystuję m.in.: quizy, gry edukacyjne, puzzle, krzyżówki, wykreślani, rebusy oraz materiały własne.

 Prowadząca: Maria Górska

Zajęcia z języka angielskiego

Celem tych zajęć jest przygotowanie uczniów do używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach oraz kształtowanie umiejętności czytania i pisania. Ponadto uczniowie poszerzają słownictwo, a także wyrównują braki edukacyjne. Rozwijają również wiedzę z zakresu kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych.

Na zajęciach kształtuje się u uczniów umiejętność korzystania z autentycznych materiałów źródłowych. W ten sposób uczestnicy nabywają umiejętność rozumienia sensu dialogów w historyjkach, bajkach i filmach. Wykorzystywana jest tablica interaktywna oraz sprzęt i materiały dydaktyczne zakupione na potrzeby realizacji projektu tj. laptop, odtwarzacz CD/MP3, płyty CD/DVD, plakaty, tematyczne karty obrazkowe, readersy, karty pracy.

Prowadząca: Sylwia Żelazny

Indywidualne konsultacji pedagogiczne – pomoc przy odrabianiu lekcji

Zajęcia wyżej wymienione  służą indywidualnemu wsparciu uczniów w wykonywaniu zadanych prac domowych, rozwijaniu motywacji do podejmowania codziennych obowiązków szkolnych i uczą racjonalnego wykorzystania czasu na naukę i zabawę. Na zajęciach dzieci mogą liczyć na fachową pomoc nauczyciela, miłą atmosferę, wytłumaczenie niezrozumiałych treści z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych, poglądowych  i technologii informacyjnych.

Uczniowie poprzez systematyczne uczestnictwo w konsultacjach pedagogicznych i poprawne wykonywanie na nich  zadań, budują poczucie własnej wartości i pewności siebie zgodnie z zasadą” Wiem, rozumiem, potrafię”. Zyskują zadowolenie z sumiennie wykonanych obowiązków i odciążenie  od wykonania pracy w domu.

Aneta Niemiec

Terapia logopedyczna

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej terapii logopedycznej dostosowanej do danego ucznia trwającej 60 min. Nadrzędnym celem zajęć jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka  oraz stymulowanie jego rozwoju , by dziecko potrafiło prawidłowo porozumiewać  się z otoczeniem. Celem zajęć logopedycznych jest:

 • Wyrabianie i utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • Usprawnianie motoryki narządów mowy
 • Rozwijanie i doskonalenie artykulacji
 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
 • Rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie wrażliwości słuchowej
 • Ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy
 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi
 • Usprawnienie techniki czytania i pisania
 • Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy

Z terapii logopedycznej prowadzonej na terenie placówki  korzystają głównie uczniowie z klas I-III. Aby uatrakcyjnić zajęcia i lepiej przyswoić nowe umiejętności  korzystamy
z wielu pomocy logopedycznych i dydaktycznych. Dzieci prowadzą zeszyty, w których umieszczane są ćwiczenia omawiane na zajęciach oraz zadania do wykonania i utrwalenia w domu.

mgr Beata Bolek

Zajęcia informatyczne

Zajęcia informatyczne - cel główny zajęć, to rozwijanie kompetencji informatycznych:

 • umiejętność tworzenia informacji,
 • umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji,
 • umiejętność prezentowania i wymiany informacji,
 • kształcenie umiejętności porozumiewania się za pośrednictwem Internetu.

Na zajęciach uczniowie próbują rozwiązywać stawiane przed nimi problemy z wykorzystaniem komputera. Pracują z prostymi programami użytkowymi. Programują, uczą się przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa w sieci. Analizują informacje, wybierając te, które są im akurat potrzebne. Zaczynają rozumieć, że komputer to także narzędzie do nauki, komunikacji – a nie tylko rozrywki.

Zainteresowanie zajęciami informatycznymi jest tak duże, że ostatnio została utworzona dodatkowa grupa – dziewczęca drużyna.

Waldemar Piotrowski

Zajęcia matematyczne

„Matematyka jest wszędzie” - cel główny zajęć, to rozwijanie kompetencji matematycznych:

 • nabywanie umiejętności sprawnego liczenia,
 • rozwijanie myślenia matematycznego,
 • kształcenie umiejętności wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.

Uczniowie na zajęciach oprócz rozwijania sprawności rachunkowej, kształtują myślenie abstrakcyjne i logiczne. Wszystko po to, by śmiało stosować matematykę w sytuacjach życiowych.

Praca na zajęciach opiera się w głównej mierze na metodach praktycznych, ćwiczeniowych. Nierzadko uczniowie mają postawiony problem do rozwiązania. Często też uczą się przez zabawę, odkrywając prawa matematyczne przypadkiem.

Bardzo przydatne na zajęciach bywają wszelkie pomoce zakupione na zajęcia w ramach projektu: układanki, gry dydaktyczne, czy zestawy konstrukcyjne. Często wykorzystywane są także komputery – wyszukiwanie informacji, czy treningi online.

Waldemar Piotrowski

Zajęcia z rytmiki i tańca

Zajęcia z rytmiki i tańca, realizowane w ramach projektu ,,Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica”, zawierają elementy edukacji muzycznej i motoryczno-ruchowej. Głównym celem zajęć jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.

Realizacja programu pozwoliła rozbudzić w dzieciach zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie, rozwinąć pamięć muzyczna i ruchową, rozbudzić wrażliwość na dźwięk. Ćwiczenia taneczne i rytmiczne przyczyniły się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji oraz przystosowanie się do pracy w zespole.

Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia, na których wyrabiano harmonię, płynność i precyzję ruchu poprzez naukę ciekawych układów choreograficznych oraz zajęcia, na których dzieci poznawały brzmienie oraz budowę nowych instrumentów.

W ramach projektu zakupiono stroje, w których dzieci mogą prezentować zdobyte umiejętności.

Magdalena Zielińska

Zajęcia plastyczne – punkt PWD przy Zespole Szkół w Moszczenicy.

Działalność zajęć plastyczno – ceramicznych ma na celu pobudzanie i wyzwalanie ukrytych zdolności oraz umiejętności dziecka a także przygotowanie go do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrznić marzenia, pragnienia, rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Wzmacnia to poczucie własnej wartości ucznia i pozwala uwierzyć we własne siły. Uczestnicy na zajęciach plastyczno - ceramicznych uczą się wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w grupie. Uczniowie zdobywają wiedzę zakresu podstawowych pojęć plastycznych, analizują przykładowe dzieła sztuki a także poznają różne warsztaty plastyczne. Zdobywając coraz szerszy zasób wiedzy i doświadczeń zwiększa się sprawność działań plastycznych a uczeń osiąga pełniejszą swobodę twórczą. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne materiały oraz szeroka gama technik plastycznych.


Największą pasją uczestników jest ceramika więc działamy głównie w tym obszarze. Na zajęciach lepimy z gliny ale także malujemy (przy sztalugach), rysujemy ołówkiem a także węglem, kredkami, tuszem. Wykonujemy również grafiki, płaskorzeźby z plasteliny, kolaże, wydrapywanki i inne prace z wykorzystaniem bibuły. Uczestnicy zajęć mogą także rozwijać swoje zdolności manualne poprzez zabawę piaskiem kinetycznym. Przy sprzyjających warunkach pogodowych organizowane są ćwiczenia rysunkowe i malarskie w plenerze, w trakcie których dzieci uczą się wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody a także dostrzegają bogactwo barwnych tonów i odcieni. Uczniowie podczas warsztatów ceramicznych poznają różne rodzaje gliny, jej właściwości, uczą się różnych technik zdobienia i lepienia, a także szkliwienia wykonanych i wypalonych wcześniej wyrobów. W krótkim czasie dzieci stają się prawdziwymi ekspertami w dziedzinie garncarstwa.

Trener: mgr Edyta Bogdan