Ogłoszenia

Obrazek - kredka

 

Brak  aktualnych ogłoszeń

 

Rekrutacja do projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II

Opublikowano: poniedziałek, 03 wrzesień 2018 Administrator

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 nadal realizujemy zajęcia w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych w szczególności klas 8 tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu w szkole działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) w którym realizowane będą warsztaty, konsultacje indywidualne dla uczniów i zajęcia zawodoznawcze. Główne cele działania SPInKi to:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.
 • Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadpodstawowego.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 • Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.
 • Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości.
 • Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
 • Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadpodstawowych.
 • Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.
 • Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do wykonywania określonych zawodów.
 • Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.

Zajęcia skierowane są do uczniów klas 8 i 3 gimnazjum. Klasy 3 gimnazjalne kontynuują realizację projektu. Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas 8.

Każdy uczestnik projektu, po jego zakończeniu, otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. 

Od września rozpoczynamy rekrutację nowych osób do projektu. Uczniowie otrzymają formularze zgłoszeniowe do projektu. Szczegółowych informacji udziela opiekun projektu p. Przemysław Potok.


Pliki do pobrania:

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach - SPInKa