Ogłoszenia

Obrazek - kredka

 

Brak  aktualnych ogłoszeń

 

Inicjatywność i przedsiębiorczość: rola banku centralnego.

Opublikowano: środa, 23 listopad 2022 W. Bogdan

Na zajęciach w ramach projektu Rozwoju Kompetencji Kluczowych kontynuujemy zajęcia z działu Bankowość i pieniądze. W dniu19 listopada analizowaliśmy zadania banku centralnego – w naszym przypadku Narodowego Banku Polskiego. Duże zainteresowanie wzbudziła analiza banknotów i ich zabezpieczenia. Codziennie mamy w rękach nasze banknoty, ale okazało się, że kryją one wiele niespodzianek. Zabezpieczające paski, znaki wodne i hologramy widoczne pod światło nie dla wszystkich były oczywiste. A ciekawie wyglądało porównanie ich z banknotami euro i dolarów. I wszyscy na zajęciach poczuli się bogaci mając w ręce wysokie nominały banknotów. Potem uczniowie w grupach tworzyli krzyżówki o bankach i finansach i rozwiązywali te stworzone w innych grupach.

Zajęcia z języka polskiego - rozwój kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia oraz kreatywności poprzez realizację warsztatów praktycznych

Opublikowano: czwartek, 17 listopad 2022 A. Potok

Zajęcia z języka polskiego zostały zorganizowane m.in. dla uczniów klasy 4a. Podczas zajęć uczniowie rozwijają przede wszystkim umiejętność rozumienia różnorodnych tekstów literackich, popularnonaukowych, tekstów użytkowych, ale także tekstów kultury w tym widowisk teatralnych. Rozwiazywanie konkretnych problemów, rozmowy, dzielenie się emocjami, przedstawianie propozycji własnych rozwiązań służy zdobywaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Trening umiejętności uczenia się

Opublikowano: czwartek, 17 listopad 2022 A. Potok

Grupa czwartoklasistów uczestniczy w zajęciach mających na celu podniesienie efektywności uczenia się oraz kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki.

Podczas zajęć uczniowie nabyli już podstawowe informacje o funkcjonowaniu mózgu człowieka, o pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, a także zasady właściwej organizacji miejsca do nauki. Przyswoili zasady gospodarowania czasem i zasady skutecznego uczenia się. Każdy z uczestników mógł też określić swój styl uczenia się.

Podczas zajęć sukcesywnie poznawane są techniki ułatwiające efektywne uczenie się. Na bieżąco uczestnicy zajęć dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi wykorzystania metod i wdrożenia zasad podczas lekcji, a także nauki własnej w domu.

Na zajęciach wykonywane są też ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi, usprawniające pamięć, usprawniające płynność czytania, a także doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. II

Opublikowano: poniedziałek, 07 listopad 2022 A. Ludwin

Uczniowie klas drugich podczas zajęć z języka angielskiego we wrześniu i październiku poznali nazwy ubrań, dni tygodnia, typy pogody, nazwy miesięcy oraz pór roku. Rozpoznawali zapisane wyrazy i tworzyli proste wypowiedzi według wzoru. Opisywali swoje ubrania. Utrwalali poznane słownictwo w grach i zabawach językowych. Wykonali plakat z rysunkami postaci i opisem ubrań oraz wypełnili karty pracy z nawami miesięcy i pór roku. Poznali piosenkę: „What’s the weather like?”.

Zajęcia logopedyczne

Opublikowano: poniedziałek, 07 listopad 2022 M. Turek-Łaś

Od września 2022r. w ramach projektu  Rozwoju Kompetencji Kluczowych w trzech grupach prowadzone są zajęcia logopedyczne. Podczas zajęć usprawniana jest motoryka narządów artykulacyjnych   poprzez różnego rodzaju ćwiczenia języka i warg. Dzieci naśladują przed lusterkiem demonstrowane przez logopedę ćwiczenia. Słuchając bajek  logopedycznych wykonują odpowiednie ruchy językiem i wargami naśladujące czynności bohaterów opowiadania.  Dużym zainteresowaniem cieszą się ćwiczenia doskonalące umiejętności oddechowe. Celem ćwiczeń jest wyrobienie prawidłowego dla mowy toru oddechowego. Uczestnicy robią bąbelki z wody, dmuchają wiatraczki, przenoszą papierowe przedmioty lub piórka za pomocą słomki, dmuchając piłeczki próbują trafić do bramki, za pomocą słomki rozdmuchują plamę z farby formułując różnego rodzaju postacie lub elementy przedmiotów.

Głównym zadaniem zajęć logopedycznych jest wywoływanie brakujących głosek oraz korygowanie głosek zniekształconych, utrwalanie prawidłowej artykulacji ćwiczonych głosek w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach,  następnie automatyzacja ćwiczonych głosek.

Podczas zajęć rozwijana jest również percepcja słuchowa, poszerzany jest zasób słowno – pojęciowy, rozwijana prawidłowa wymowa zdaniowa.

Po każdych zajęciach uczniowie otrzymują materiał do utrwalania w domu. Wszyscy mają założone zeszyty, gdzie wklejają wyjaśnione ćwiczenia oraz podawane są wskazówki do pracy z rodzicami.