Ogłoszenia

Obrazek - kredka

 

Brak  aktualnych ogłoszeń

 

Historia

Opublikowano: piątek, 15 marzec 2019 Administrator

NAJWAŻNIEJSZE DATY Z DZIEJÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOSZCZENICY

1859 (31 marca) - zobowiązanie gminy Moszczenica do uiszczania corocznie odpowiednich sum na płace nauczyciela miejscowej szkoły,

1867 - powołanie Rady Szkolnej Krajowej, która przystąpiła do tworzenia sieci szkół ludowych (pospolitych),

1874 (21 maja) - wydanie orzeczenia będącego aktem założycielskim szkoły ludowej w Moszczenicy,

1893 - po tym roku przemianowanie szkoły z jednoklasowej na dwuklasową z wykładowym językiem polskim,

1894 (20 listopada) - wydanie dokumentu reorganizującego szkołę ludową w Moszczenicy w okręgu szkolnym w Gorlice; szkołą kieruje Józef Świerk,

1895 - oddanie do użytku pierwszego budynku szkolnego (tzw. starej szkoły),

1911 - prowadzenie 6 oddziałów dwuklasowej szkoły realizującej program szkoły czteroklasowej; kierownikiem Michał Arendt,

1912 - mianowanie, zgodnie z dekretem Rady Szkolnej Okręgowej, Stanisława Pająka kierownikiem szkoły,

1914 - 1918

- zakłócenie procesu nauczania wybuchem I wojny światowej,

- spowodowanie znacznych uszkodzeń budynku szkolnego działaniami na linii frontu,

1915 - przejęcie obowiązków kierownika szkoły przez Marię Pająkową z powodu mobilizacji i powołania do wojska ówczesnego kierownika,

1917 - przesunięcie rozpoczęcia zajęć szkolnych z września na listopad z powodu epidemii grypy hiszpanki i odry,

1922 - zorganizowanie Komitetu Rodzicielskiego, który skutecznie wspierał różnorodne działania dydaktyczno wychowawcze szkoły,

1925 (6 grudnia) - przemianowanie szkoły z dwuklasowej na sześcioklasową przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie na wniosek Rady Szkolnej Powiatowej; wynajem dodatkowych sal lekcyjnych w budynku Domu Ubogich,

1929

- 1 września objęcie stanowiska kierownika szkoły przez Bronisława Wanata,

- realizacja zadań dydaktyczno - wychowawczych w budynku szkoły, Domu Ludowym i Domu Ubogich,

1930 - starania Bronisława Wanata w sprawie budowy szkoły zakończone uchwałą Rady Gminy o budowie nowego budynku skutecznie blokowane przez przeciwników tej inicjatywy,

1937 - utworzenie w szkole klasy VII i zaszeregowanie szkoły do grupy szkół III stopnia,

1939 - 1945 - destruktywny wpływ wybuchu II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej na funkcjonowanie szkoły (zajęcie sal lekcyjnych przez Niemców, duże zniszczenia sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, przerywanie zajęć z różnych przyczyn),

1946 - podjęcie na zebraniu gromadzkim uchwały o budowie nowej szkoły; zakup cegły i opodatkowanie ludności na ten cel,

1948 - 1955 - bardzo trudny okres w pracy dydaktyczno - wychowawczej placówki: przepełnienie klas, nauka na dwie zmiany, zajmowanie 4 budynków na potrzeby szkoły (szkoła, Dom Ludowy, Dom Młodzieży, prywatny dom Stanisława Wałęgi),

1949

- 6 września rozpoczęcie prac budowlanych (wykopanie fundamentów i budowa suteren),

- początek realizacji nowych treści nauczania zawartych w socjalistycznych programach,

1950 - 1957 - wzniesienie budynku w stanie surowym, założenie dachu i prace wykończeniowe w nowej szkole,

1959

- 5 grudnia komisyjne odebranie nowego budynku,

- 13 grudnia uroczyste otwarcie bram szkoły,

- diametralna, choć nie w pełni zadowalająca, zmiana warunków pracy,

1960 - 1964

- kontynuowanie prac wokół budynku szkoły (wykonanie ogrodzenia, chodników),

- w zastępstwie funkcję kierownika obejmuje Jan Łabuda (rok szkolny 1964/65),

1962

- początek wdrażania reformy oświatowej z 1961 roku,

- wychowanie w duchu socjalistycznym (zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach nauczania),

- prace nad wprowadzeniem 8 - klasowej szkoły podstawowej,

- wycofanie nauki religii ze szkoły,

1965 - przejęcie obowiązków kierownika szkoły przez Zygmunta Potoka po odejściu na emeryturę Bronisława Wanata; funkcję zastępcy kierownika pełniły: Janina Kurzawa (1969 - 1977) i Agata Dobek (1978 - 1989),

1966

- zorganizowanie klasy ósmej,

- wprowadzenie nowego programu nauczania 8 - letniej szkoły podstawowej,

- prace estetyczno - porządkowe (niwelacja podwórza, budowa boisk sportowych i budynku gospodarczego),

1975

- utworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej,

- zmiana metod nauczania; wzbogacenie szkoły o nowe pomoce naukowe,

- rozpoczęcie działalności przez świetlicę dziecięcą, która oferuje wyżywienie i zajęcia świetlicowe,

1976

- wprowadzenie Kodeksu Ucznia,

- prowadzenie nauki, w związku z brakami lokalowymi, w trzech budynkach (nowa i stara szkoła, Dom Ludowy),

- remont kapitalny budynku starej szkoły,

1980

- demokratyzacja życia w szkole na skutek przemian społeczno - politycznych w kraju,

- rozwiązanie szkoły zbiorczej; upadek koncepcji 10 - letnich szkół średnich,

- zmiany w systemie wychowawczym szkoły,

1981

- od 13 grudnia do 3 stycznia 1982 r. - przerwa w zajęciach z powodu wprowadzenia stanu wojennego,

- ograniczenie swobodnej pracy wychowawczej szkoły,

- wprowadzenie 5 - dniowego tygodnia pracy,

1983 - powstanie Samorządu Uczniowskiego (pierwszym opiekunem Janina Kurzawa),

1984 - 1989

- prace remontowe nowej szkoły (nadbudowa II piętra, modernizacja instalacji wodnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania),

- trudne lata w pracy dydaktyczno - wychowawczej ze względu na prowadzone prace na obiekcie, w którym nieprzerwanie trwała nauka,

1988

- 27 listopada uroczyste oddanie do użytku nowego piętra,

1989 - zapoczątkowanie zmian w procesie dydaktyczno - wychowawczym szkoły w związku z przełomem w historii Polski,

1990

- objęcie kierownictwa placówką przez Agatę Dobek po odejściu na emeryturę dotychczasowego kierownika; v-ce dyrektorem - Mieczysław Wierzbicki,

- inspirowanie rozwoju samorządności,

- upowszechnianie elementów wychowania ekologicznego,

- uchylenie obowiązku noszenia tarcz i mundurków,

- przywrócenie nauczania religii w szkole,

- kontynuowanie prac remontowych w budynku szkolnym (wykonanie instalacji gazowej, ogrodzenia),

1992

- opracowywanie i wdrażanie nowych regulaminów oceniania i promowania uczniów,

- przeniesienie oddziału "0" do przedszkola,

- wykończenie pomieszczeń na III kondygnacji,

1993

- opracowanie Statutu Szkoły,

- powołanie Rady Szkoły,

- znaczne ograniczenie środków na remonty, środki czystości i pomoce dydaktyczne,

1994

- 1 stycznia przejęcie szkoły przez samorząd terytorialny (Rada Gminy); szkoła przyjmuje nazwę Samorządowa Szkoła Podstawowa w Moszczenicy,

- poprawa funkcjonowania placówki,

1996

- przeniesienie biblioteki ze starej szkoły i urządzenie czytelni,

- budowa drogi dojazdowej do szkoły,

1997

- zaangażowanie społeczności szkolnej w obchody 650 - lecia Moszczenicy (przygotowanie części artystycznej),

- otwarcie ekspozycji stałej "Z dziejów wsi Moszczenica",

- zakończenie budowy mini stadionu obok szkoły,

1999

- wprowadzenie nowej formuły przyjmowania absolwentów szkoły podstawowej do szkół ponadpodstawowych,

- wdrażanie edukacji regionalnej i dbania o dziedzictwo kulturowe regionu (wizyta w szkole uczestników Krajowej Konferencji "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w rejonie w zreformowanej szkole"),

- zmiany w kadrze kierowniczej po odejściu na emerytury osób dotychczas kierujących placówką – stanowisko dyrektora obejmuje mgr Mieczysław Mazur (v-ce dyrektorem Wanda Godek),

- początek wprowadzania w życie szkoły założeń nowej reformy oświaty (powstanie 6 - letnich szkół podstawowych),

- przekształcenie z dniem 1 września Szkoły Podstawowej w Moszczenicy o strukturze organizacyjnej kl. I - VIII w sześcioletnią o strukturze organizacyjnej kl. I - VI,

- opracowanie nowych dokumentów szkoły (m. in. Szkolny Zestaw Programów, Program Wychowawczy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania i Klasyfikowania),

- rozpoczęcie współpracy i wymiany doświadczeń ze szkołą w Kurimie (Słowacja),

2000

- opracowanie Statutu Szkoły,

- polepszanie bazy szkoły i podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli,

- przeprowadzenie pierwszych sprawdzianów zewnętrznych.

2002

- początek realizacji zadań przygotowujących społeczność szkolną do nadania imienia szkole,

- uruchomienie dowożenia dzieci do szkoły,

2003

- 11 października uroczyste nadanie Szkole Podstawowej w Moszczenicy imienia Bronisława Wanata; poświęcenie sztandaru,

- opracowanie okolicznościowej broszury o patronie oraz folderu szkoły,

- wydanie kalendarza i płyty promujących dziecięcą pracę,

- spotkanie metodyczne z nauczycielami ze Słowacji,

2004 - 1 września przejęcie II piętra zajmowanego przez gimnazjum (poprawa bazy lokalowej szkoły, rozpoczęcie pracy na jedną zmianę),

2005

- 1 marca Szkoła Podstawowa w Moszczenicy zaistniała w internecie - oddano do użytku witrynę szkolną,

- 20 października oddano do użytku ścieżkę edukacji ekologicznej "Księży Las",

2006

- w styczniu szkoła otrzymała nowoczesny sprzęt do pracowni komputerowej w ramach projektu "Pracownie internetowe dla szkół",

- w miesiącach wakacyjnych dokonano termomodernizacji szkoły.

2007

- 1 września zmiana na stanowisku kierowniczym - funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Barbara Bogdan.

Materiały, na podstawie których opracowano kalendarium:

- Dokumenty zachowane w Archiwum Państwowym we Lwowie (zgromadzone dzięki staraniom dyrektora szkoły M. Mazura).

- Potok Z.,Oświata i wychowanie[w:] Moszczenica. Zarys dziejów.,Praca zbiorowa, Moszczenica 1998.

- Kroniki szkolne z lat szkolnych:1912 - 1964, 1965/1966 - 1984/1985, 1986 - 1998/1999, 1999/2000 - 2003/2004.

Opracowała: mgr Anna Potok